Người Việt Nam | Chính Luận | Phản biện | Thời Sự | Biển - Đảo | Trung Quốc

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Rss

29/01/2015
HIỂU THẾ NÀO VỀ ÂM MƯU XÓA BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP CỦA CÁC NHÀ “DÂN CHỦ”!

HIỂU THẾ NÀO VỀ ÂM MƯU XÓA BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP CỦA CÁC NHÀ “DÂN CHỦ”!

Đò Ngang - Từ khi ra đời (ngày 03/02/1930) đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là lực lượng lãnh đạo và đóng vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với những thành tựu đã cùng nhân dân Việt Nam đạt được, Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội Việt Nam đã liên tục được quy định cụ thể trong các bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, Hiếp pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một thực tế lịch sử không gì có thể thay đổi được.
 

Tuy nhiên, các nhà tự xưng là “dân chủ” và các thế lực thù địch với Việt Nam không ngừng xuyên tạc, bóp méo sự thật đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Chúng liên tục tuyên truyền, kích động nhân dân, đưa yêu sách, gây áp lực lên Đảng, Nhà nước đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới danh nghĩa đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Vậy, tại sao các nhà “dân chủ” tự xưng cùng các thế lực thù địch lại muốn xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp!

Thứ nhất, chúng muốn phủ nhận những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể dân tộc Việt Nam đã giành được trong hơn 80 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên 80 năm qua, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có thể kể đến là:

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Những thành tựu đó không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả thế giới đều ghi nhận. Với những thành tựu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, những kẻ tự xưng mình là nhà “dân chủ” lại cố tình bóp méo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng muốn làm hạ uy danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo ra cái nhìn “bằng phẳng” đối với Đảng Cộng sản dưới con mắt của mọi người. Điều này tạo tiền đề cho việc hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam tạo đường cho một tổ chức chính trị khác lên thay thế.

Thứ hai, chúng muốn hợp pháp hóa sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến lới hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Hiến pháp Việt Nam chỉ công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam mà không chấp nhận bất cứ một tổ chức chính trị nào khác nắm quyền lãnh đạo. Do vậy, muốn hình thành một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam thì các nhà “dân chủ” và các thế lực thù địch phải tìm cách tác động đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp. Nếu Điều 4 của Hiến pháp vẫn còn thì âm mưu của chúng dù có nham hiểm nhưng cơ hội thành công là không thể có.

Một khi thực hiện được âm mưu của mình, các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” ngang nhiên mặc sức thích thành lập bao nhiêu các tổ chức chính trị đối lập cũng được. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời các tổ chức này công khai đấu tranh với Đảng Cộng sản. Lúc này dưới tác động của các thế lực thù địch bên ngoài, chúng sẽ dễ dàng chuyển hóa Việt Nam bằng các cuộc “cánh mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố”, cái cách mà chúng đã từng làm với một số nước Đông Âu thời gian qua.

Như vậy, rõ ràng việc đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chỉ là một trong những âm mưu mà các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” thực hiện nhằm đạt mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Hiểu rõ về âm mưu của các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” để chúng ta đề cao cảnh giác, bảo vệ Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn không để cho chúng thực hiện được ý đồ đen tối đó.

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP

Mực tàu - Từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 gắn liền với sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, đã có 5 bản Hiến pháp được ban hành, đó là Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 (được sửa đổi bổ súng năm 2001) và Hiến pháp 2013. Mỗi bản Hiến pháp ra đời là đáp ứng yêu cầu của một giai đoạn cách mạng mới, là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta hãy cùng tìm hiểu quy định về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các bản Hiến pháp này.
 

Ngày 3-9-1945, một ngày sau Lễ Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong sáu nhiệm vụ cấp bách khi đó là bầu cử Quốc hội và soạn thảo Hiến pháp khẳng định cơ sở hiện thực và pháp lý của Nhà nước Việt Nam độc lập. Người nêu rõ: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị  Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống,v.v..”.

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 diễn ra trên cả nước và bầu ra 333 đại biểu Quốc hội khóa I. Trong tiếng súng kháng chiến chống xâm lược, nhân dân Nam Bộ vẫn hăng hái đi bầu những đại biểu của mình và thực hiện quyền làm chủ đất nước và nhiều đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trong ngày bầu cử. Ngày 2-3-1946, Quốc hội khóa I khai mạc Kỳ họp thứ nhất thành lập Chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Nhiệm vụ soạn thảo Hiến pháp bắt đầu được đẩy mạnh dưới sự chỉ đạo của Ủy ban dự thảo Hiến pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngày 31-10-1945, Chính phủ đã công bố trên báo Cứu quốc bản Dự thảo Hiến pháp để đồng bảo cả nước tham gia xây dựng Hiến pháp.

Ngày 9-11-1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Hiến pháp gồm Lời nói đầu, 7 chương, 70 điều. Ngay tại Điều 1, Hiến pháp năm 1946 quy định: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Trong hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ, việc đặt ra thể chế này thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta. Do vậy, mặc dù trong Hiến pháp năm 1946, không có quy định nào cụ thể về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng vai trò của Đảng của Hồ Chí Minh vẫn luôn được khẳng định bằng việc thông qua bản Hiến pháp lịch sử năm 1946 và những việc làm cụ thể khác.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Theo nhận định của Đảng, Hiến pháp năm 1946 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa- một chế độ dân chủ mới thì cần phải có một Hiến pháp mới. Chính vì lẽ đó, Hiến pháp năm 1959 được thông qua ngày 31/12/1959, gồm 10 chương, 112 Điều, đây là bản Hiến pháp mang nhiều dấu ấn của việc tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ở bản Hiến pháp này, mặc dù cũng chưa có một điều riêng hiến định sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội nhưng khác với Hiến pháp năm 1946, vai trò của Đảng đã được khẳng định rõ trong Lời nói đầu: “Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Lao động Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã tiến lên một giai đoạn mới, cuộc đấu tranh bền bỉ đầy gian khổ và hy sinh dũng cảm của nhân dân ta chống ách thống trị của đế quốc và phong kiến đã giành được thắng lợi vĩ đại…Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đoàn kết rộng rãi trong Mặt trận dân tộc thống nhất, nhất định sẽ giành được thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thực hiện thống nhất nước nhà”. Hiến pháp 1959 tiếp tục khẳng định: Ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tất cả quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc hoạt động của Đảng được hiến định trong Hiến pháp 1959: “Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ” (Điều 4).

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã mở ra thời kỳ đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới, tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/12/1980, Quốc hội khóa VI đã thông qua bản Hiến pháp 1980. Khác với hai bản Hiến pháp trước đó, đến Hiến pháp năm 1980, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định cụ thể bằng một điều của Hiến pháp. Tại Điều 4, Hiến pháp 1980 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”. Đây chính là sự ghi nhận của nhân dân đối với quá trình đấu tranh oanh liệt và vẻ vang của Đảng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mang lại đời sống tốt đẹp cho nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, để thể chế hóa đường lối của Đảng, nhất là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa VII đã thông qua Hiến pháp mới (Hiến pháp 1992) ngày 15-4-1992 với 12 chương, 147 điều. Một trong những quan điểm chỉ đạo việc xây dưng Hiến pháp năm 1992 là tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều 4 Hiến pháp 1992 đã có những bổ sung quan trọng, đầy đủ, làm rõ và sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Nếu đối chiếu với nội dung điều 4 Hiến pháp năm 1980 thì quy định này đã hàm súc và hoàn thiện hơn cả về nội hàm và cách diễn đạt. Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2001 với điểm mới căn bản là sự khẳng định việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đã có nhiều thay đổi. Cương lĩnh và các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước ta trong giai đoạn cách mạng mới. Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là rất cần thiết để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. Ngày 28/11/ 2013, với tỷ lệ phiếu tán thành khá cao (97,59%), Quốc hội đã thông qua Hiến pháp (sửa đổi) – Hiếp pháp 2013.  Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ được tiếp tục khẳng định trong Hiến pháp mới mà sự hiến định ấy con được làm sâu sắc và toàn diện hơn. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật". Quy định của Hiến pháp năm 2013 là kế thừa quy định tại điều 4 Hiến pháp 1992, đồng thời bổ sung quy định làm rõ bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh. Chính do bản chất và nền tảng tư tưởng đó nên nhân dân mới thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và được tiếp tục ghi nhận long trọng vào Hiến pháp năm 2013.


Như vậy trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, nhưng liên tục từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến Hiến pháp 2013, các bản Hiến pháp đều gián tiếp hoặc trực tiếp ghi nhận, thừa nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây là một thực tế mà không gì có thể thay đổi.
26/01/2015
BIẾT MÀ VẪN LÀM .... CỐ QUÁ - QUÁ CỐ

BIẾT MÀ VẪN LÀM .... CỐ QUÁ - QUÁ CỐ

[Kin Kin]
Clip vui, clip hài, ảnh chế, bài đánh giá công nghệ, đánh giá sản phẩm, vlog, trang chuyên tin thể thao, download phần mềm, download film ca nhạc, tin nóng ....
Trên các trang mạng hiện nay xuất hiện tràn lan những trang cá nhân, kênh youtube ... của các cá nhân, công ty chuyên về những nội dung trên. Và tất cả những trang tin trên đều có một điểm giống nhau đó là "free" đối với mọi người. Người dùng bị thu hút bởi nội dung của các trang tin nay phần vì nó mang đậm tính giải trí, phần vì nó có tít giật gân, nội dung được nhiều người quan tâm, thông tin luôn cập nhật và nóng hổi.
Nhưng rồi cũng theo quy luật chung ... không ai làm không công cả !
Sau một thời gian gây được uy tín, thu hút được sự quan tâm của nhiều người dùng, những trang web này bắt đầu chấp nhận những gói hợp đồng quảng cáo.
Quảng cáo kéo theo nội dung là điều không còn lạ và cũng là hợp lý. Không chỉ ở Việt Nam mà xu thế này đã có rất nhiều trên thế giới.
Các bloger nổi tiếng, trang tin nổi tiếng thế giới đều tiến hành quảng cáo khi thu được một lượng view lớn ở mức độ nhất định. 
CHẶN QUẢNG CÁO ĐÃ TRỞ THÀNH 1 NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG INTERNET
Tuy nhiên điều đáng nói ở đây đó chính là câu chuyện cũ mà vẫn còn mới ... điều gì cũng có giới hạn của nó.
Hiện nay, một số trang web mỗi khi người dùng truy cập vào để đọc tin, xem clip, lấy link download thì đập ngay vào mắt người sử dụng là một loạt các flash nội dung quảng cáo, nhiều khi các flash quảng cáo che gần hết nội dung của trang tin. Muốn xem được nội dung chính của trang tin, người sử dụng phải đóng không biết bao nhiêu nội dung quảng cáo.
Các flash quảng cáo nội dung thường to nhưng nút tắt thì rất nhỏ và khó bấm chính xác. Mục đích khi tạo ra những flash này đó chính là để gây khó khăn cho người dùng khi muốn tắt các flash quảng cáo, thường thì người dùng sẽ ấn không trúng vào nút tắt của các flash quảng cáo và nhầm sang một link dẫn để trang quảng cáo không mong muốn.
Thô hơn chút là các flash chỉ cho phép tắt hoặc bỏ qua trong một thời gian nhất định thường là sau 15s nhưng cá biệt lên đến 1 phút ... Gặp phải trường hợp này người dùng phải lựa chọn một là không xem nội dung cần quan tâm nữa hai là phải xem cho hết đoạn flash quảng cáo ....
Thiết nghĩ bỏ công bỏ sức ra để tạo ra một web có uy tín thực sự là rất khó nhưng nếu cứ lạm dụng quảng cáo để thu lợi quá đáng như vậy chắc hẳn người dùng cũng sẽ thấy khó chịu mà từ bỏ các trang web quảng cáo quá lố như vậy.
Có nhiều cách để quảng cáo một cách khéo léo, tế nhị thể hiện sự tôn trọng người dùng của các trang web đáng để tham khảo như lồng ghép nội dung quảng cáo vào nội dung video, đưa flash quảng cáo nhỏ nhưng có nội dung cô đọng xúc tích, có đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh để thu hút người xem ...
Làm gì cũng vậy, cần đầu tư mới có kết quả cao, muốn quảng cáo đạt hiệu quả thì nội dung của những flash cũng nên được đầu tư xứng đáng, nếu không những quảng cáo "khó chịu" sẽ gây ra sự khó chịu cho người xem và ấn tượng xấu đối với sản phẩm được quảng cáo !!!!
13/01/2015
SUY THOÁI VĂN HÓA: ĐÃ ĐẾN NGƯỠNG BÁO ĐỘNG!

SUY THOÁI VĂN HÓA: ĐÃ ĐẾN NGƯỠNG BÁO ĐỘNG!

Mực tàu - Gameshow, phim trên các kênh truyền hình chính thống ngày càng xa rời giá trị truyền thống văn hóa Việt, đầy rẫy cảnh dung tục, cởi áo, cãi nhau thiếu văn hóa, trẻ em rộ “mốt” nam giả nữ… Phim ảnh Việt chạy theo mô típ đồng tính bệnh hoạn, phổ biến cảnh sex và bạo lực đẫm máu cốt để câu khách. Những yếu tố cấu thành nên văn hóa đang ngày càng bị thay đổi, lệch lạc một cách rất nghiêm trọng.
 
Những bộ phim sitcom bệnh hoạn
Một thực tế là hiện nay những phim không có cảnh “nóng”, không có cảnh đâm chém nhau đẫm máu sẽ rất khó thu hút khán giả đến xem. Các game thu hút giới trẻ cũng chính là những game liên quan đến bạo lực, bắn nhau, chém nhau...Nói một cách chung nhất, tất cả các chương trình phải rời xa những giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam mới thu hút được giới trẻ hiện nay. Đây là một thực tế, nhưng là một thực tế đau lòng đến báo động.
 
Trào lưu giả gái đang báo động trên truyền hình.
Xã hội đang ngày càng chứng kiến nhiều sự lệch lạc, biến dạng của nhân cách, sự tan vỡ của rất nhiều hệ giá trị đạo đức truyền thống, như quan hệ trong gia đình, quan hệ thầy trò và nhiều quan hệ xã hội khác. Con cái sẵn sàng giết ông bà, bố mẹ vì không cho tiền chơi game, vì không cho đi xem chương trình của thần tượng biểu diễn, anh em trong nhà sẵn sàng đâm chém lẫn nhau vì tranh giành tài sản, trò sẵn sàng đánh, chởi lại thầy khi bị phê bình, nhắc nhở...Điểm qua một vài năm gần đây có thể thấy các tội phạm chủ yếu là giết người, cướp của, hiếp dâm, cố ý gây thương tích, và đối tượng phạm tội thì ngày càng trẻ hóa, độ tuổi chủ yếu là dưới 25 tuổi.
 
Các gameshow dung tục trên truyền hình.
Những chương trình truyền hình thực tế còn nhiều điều chưa chuẩn mực, thậm chí hỗn loạn, nên các yếu tố tiêu cực có cơ hội phát triển mạnh mẽ, kích thích giá trị tầm thường, nhu cầu tầm thường và tầm nhìn hạn hẹp. Những chương trình văn hóa chính thống thưa thớt người tham dự, ít người quan tâm, nhưng những chương trình giải trí vô bổ tràn lan trên sóng giờ vàng lượng người xem ngất ngưởng. Một người trẻ sẽ không vào xem một bộ phim lịch sử dù được mở cửa tự do, nhưng sẽ rạch tay đòi tự tử nếu bố mẹ không cho tiền mua vé xem chương trình của thần tượng biểu diễn...Nguyên nhân của nó, người ta nói nhiều đến sự thay đổi của đời sống kinh tế. Nhưng thực ra, điều quan trọng nhất, nguyên nhân sâu xa nhất, đó chính là vai trò của văn hóa. Có những thời kỳ chúng ta rất khó khăn về kinh tế như thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, nhưng vì sao các mối quan hệ xã hội vẫn còn những yếu tố tích cực, thậm chí rất trong sáng? Còn trong thời mở cửa, hãy thử đi khảo sát một vùng đất có các dự án giải tỏa đất đai, nơi người dân đang sống một cuộc sống bình dị nhất, bỗng nhiên có trong tay hàng tỉ đồng, mà không biết dùng số tiền ấy vào việc gì, đầu tư ra sao cho ra lợi nhuận. Từ đó bắt đầu nảy sinh những bi kịch trong chính gia đình, nào là mâu thuẫn trong vấn đề chia chác, nào mâu thuẫn trong vấn đề sử dụng...để lại hậu quả là rất nhiều tệ nạn xã hội phát sinh như cờ bạc, lô đề, rượu chè, ma túy, mại dâm...Từ ấy, trở lại với sự nghèo, thậm chí nghèo hơn, đau khổ hơn vì bên cạnh cái nghèo là sự tan vỡ của bao nhiêu giá trị đạo đức, là sự tan vỡ của hạnh phúc gia đình.

Nếu chúng ta không giải quyết từ gốc, và có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của văn hóa, thì chắc chắn nó sẽ không dừng lại ở sự suy thoái về đạo đức, sự tan vỡ các giá trị truyền thống, mà với cách duy trì như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng, đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội, nhưng đầu tư vào lĩnh vực mang tầm tối quan trọng này hình như đang ít ỏi? Với cách duy trì văn hóa như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng, đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường, đó là một thứ ‘diễn biến hoà bình’ đáng sợ.

           

12/01/2015
CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

[Kin Kin] 
Cha ông ta có câu "có thực với vực được đạo" - ai cũng hiểu nôm na đó là phải ấm cái bụng mới có thể học tốt được, tuy nhiên đó là trước đây khi dân ta còn đói còn nghèo, điều kiện ăn học tối thiểu còn khó khăn, khi đó để đi học được đã là một nỗ lực rất lớn. Mục tiêu khi đó cũng chỉ là xoá mù chữ. 
Tuy nhiên, bây giờ có lẽ người ta chỉ nhắc đến những sự việc đó như một câu chuyện vui để nhớ đến một thời khó khăn của nhân dân ta. Với yêu cầu của tình hình hiện nay, trong hoàn cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia về nhiều mặt thì câu nói trên có lẽ nên được hiểu rộng hơn. 
"Thực" ở đây không còn là những điều kiện vật chất tối thiểu nữa, thực ở đây nên được hiểu mở rộng thành đó là sự đầu tư xứng đáng, đúng cách về điều kiện vật chất - và "vực đạo" nên trở thành việc đưa công việc chuyên môn lên đến đỉnh cao, tạo ra sự đột phá ......
Trong mọi công việc, mọi lĩnh vực của thế giới hiện đại để thành công điều cần được đầu tư, hay muốn nói đến đây đó là "tiền". Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn hiện nay của đất nước ta, không thể đòi hỏi chúng ta có thể đầu tư dàn trải vào tất cả các lĩnh vực của đời sống. Muốn có hiệu quả với chi phí tối thiểu không gì bằng đầu tư "từ gốc" đầu tư có kế hoạch, có trọng tâm trọng điểm.
Việc đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào là một bài toán thực sự hóc búa cho những nhà quản lý đất nước, tình trạng đầu tư tràn lan, đầu tư không hiệu quả dẫn đến sự lãng phí. 
Sau vụ việc đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố chúng ta lại có thể thấy thực trạng này được phơi bày rõ rệt hơn. 
Rất nhiều dự án bất động sản đang còn bỏ hoang 
Hệ quả một thời gian dài tăng trưởng nóng trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản đó là lượng tồn kho và các dự án bất động sản còn dở dang đang còn quá nhiều trong khi đó khả năng mua và tiếp cận với nguồn vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ của nhà nước còn đang rất khó khăn trong khi đó số người đang "chết chìm" với khối tín dụng đen với mục đích đầu cơ trục lợi cá nhân còn rất nhiều và phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đây là bài học đáng suy ngẫm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới !
09/01/2015
LÃNH ĐẠO FUNCINPEC: PHỦ NHẬN GIÚP ĐỠ CỦA VIỆT NAM LÀ ĐỒNG LÕA VỚI POL POT

LÃNH ĐẠO FUNCINPEC: PHỦ NHẬN GIÚP ĐỠ CỦA VIỆT NAM LÀ ĐỒNG LÕA VỚI POL POT

(GDVN) - Những kẻ xấu phải ngừng phát minh ra lịch sử để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thù hận giữa 2 quốc gia.
 
Tổng thư ký đảng Funcinpec Bun Chhay.
Cambodia Daily ngày 8/1 đưa tin, hôm qua Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã có bài diễn văn quan trọng trong lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot dưới sự giúp đỡ chí tình của quân tình nguyện Việt Nam.

Tham dự buổi mít tinh còn có các quan chức hàng đầu Campuchia như Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo đảng CPP cầm quyền, lãnh đạo một số đảng phái chính trị khác. Tuy nhiên Chủ tịch CPP Chea Sim đã vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tổng thư ký đảng bảo hoàng Funcinpec Nhiek Bun Chhay tham dự buổi mít tinh cho biết, ông Chea Sim 82 tuổi đang bị ốm, ông ấy không thể đọc được diễn văn. Hiện tại Bun Chhay là một cố vấn chính phủ với cấp hàm Phó thủ tướng. Ông này là một trong các tướng quân sự hàng đầu của Funcinpec thời kỳ nội chiến những năm 1980, liên minh với Khmer Đỏ chống lại bộ đội tình nguyện Việt Nam, Cambodia Daily lưu ý.

Những năm 1990, đảng bảo hoàng Funcinpec này vẫn phản đối xem ngày 7/1 là ngày lễ quốc gia của Campuchia, thậm chí năm 2004 Bun Chhay còn bôi nhọ lịch sử khi nói ngày 7/1 là "ngày người Việt xâm chiếm Campuchia". Tuy nhiên hôm qua Bun Chhay đã tham dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

"Tôi thừa nhận rằng Việt Nam đã giúp Campuchia chiến đấu và lật đổ chế độ Pol Pot", Bun Chhay nói sau buổi lễ, "nếu chúng ta không thừa nhận điều này có nghĩa là chúng ta đang ủng hộ Khmer Đỏ".

Trong bài diễn văn, Chủ tịch Quốc hội Samrin khẳng định: Kẻ thù duy nhất của tinh thần ngày 7/1 là chế độ diệt chủng Pol Pot. Do đó những người chống lại tinh thần ngày 7/1 chính là những kẻ đồng lõa của chế độ diệt chủng Pol Pot và là kẻ thù của sự tiến bộ quốc gia.

"Nếu không có sự kháng cự của nhân dân Campuchia (với chế độ diệt chủng), Việt Nam sẽ không hỗ trợ. Sự giúp đỡ này của Việt Nam là đã giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi những kẻ giết người hàng loạt, bảo vệ sự hồi sinh của đất nước Campuchia, chống lại bất kỳ nỗ lực nào cho nhóm Pol Pot quay trở lại", Chủ tịch Quốc hội Campuchia tuyên bố.

"Quân tình nguyện Việt Nam đã bắt đầu rút về nước từ năm 1982 và rút hoàn toàn vào tháng 9/1989 khi lực lượng của Campuchia đã đủ sức tự bảo vệ mình. Vì vậy những kẻ xấu phải ngừng phát minh ra lịch sử để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thù hận giữa 2 quốc gia", ông Heng Samrin nói.


Mu Sochua, người phụ trách quan hệ với công chúng của đảng Cứu quốc Campuchia đối lập có quan điểm bài Việt, chống phá quan hệ Việt Nam - Campuchia đã từ chối bình luận về lễ kỷ niệm ngày hôm qua.
BÀI HỌC TỪ "CHÁU" CỦA "ÔNG CHÚ Ở "VIETTEL"

BÀI HỌC TỪ "CHÁU" CỦA "ÔNG CHÚ Ở "VIETTEL"

[Kin Kin]
Say mê mạng xã hội, nghiện mạng xã hội và sống ảo trong mạng xã hội đã không còn là hiện tượng hiếm ở Việt Nam. Mạng xã hội đã đáp ứng rất tốt yêu cầu và đánh trúng vào tâm lý của rất nhiều người đó là nhu cầu giao tiếp, nhu cầu cập nhật thông tin và giải trí ...
Mạng là ảo, ảo là không thực tuy nhiên ngày qua ngày khi những thứ ảo đó xuất hiện ngày một nhiều trong đời sống mỗi người thì tầm ảnh hưởng từ chúng sẽ tăng lên và đến một lúc nào đó sẽ có khả năng chi phối đến nhận thức và hành động của những người tham gia vào mạng xã hội.
Luận cứ thứ hai, đó là tham hay lòng làm là thứ không con người bình thường nào không có đây là một điểm yếu nếu nó trở nên quá giới hạn và đặt trong tư duy không tỉnh táo.
Lợi dụng hai đặc điểm này, trong thời gian qua, trên mạng xã hội và một số mạng điện thoại một số đối tượng đã sử dụng thủ đoạn nhắn tin giới thiệu, hướng dẫn người dùng cách để "hưởng" những lợi ích lớn bất ngờ.
Ảnh chế về vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội và điện thoại
Không cần nói nhiều đó chính là chủ nhân của những thông điệp của người tự nhận mình là "cháu" của một "ông chú làm ở Viettel" hướng dẫn người dùng cách để nạp tiền điện thoại để nhận được tài khoản khuyến mại cao gấp 10,20 lần mệnh giá thẻ nạp.
Một quy luật xã hội rất giản đơn nhưng đã có rất nhiều người dùng "dính mồi " đó là muốn giàu lên nhanh chóng, siêu lợi nhuận thì chỉ có " may mắn" theo kiểu chộp giật, lách luật và đa số là phạm pháp. Đã không ít người "thử" làm theo những hướng dẫn đó, tất nhiên số tiền nạp thẻ chỉ 10,20,50 ngàn đồng để dù có "bất chắc" gì thì cũng không tiếc. Tuy nhiên hãy nhìn vào việc đối tượng Đỗ Văn Dũng (chủ nhân của những tin nhắn "cháu" của "ông chú ở Viettel" với bị Công an bắt) trục lợi đến hàng trục triệu đồng mà hầu như không phải bỏ ra chút công sức nào để suy xét lại về việc liệu cái việc "thử" kia có nên dừng lại, hay những người dùng có tư tưởng cứ thử làm theo biết đâu lại được nếu không được cũng chỉ mất chút ít.
Tiền dù ít dù nhiều đều phải bỏ công sức lao động chân chính mới có được, hãy tỉnh táo để không vì chút tham lam mà tiếp tay cho các đối tượng trục lợi phi pháp.08/01/2015
LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT

LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH DÂN TỘC LÀ TRÊN HẾT

[Kin Kin]
Trong hoàn cảnh thế giới hiện nay, xu hướng bắt tay, hợp tác, đa phương đang phát triển mạnh mẽ trở thành xu hướng có phạm vi toàn cầu. Vấn đề xác định “đối tác – đối tượng” thực sự là bài toán khó cho mỗi quốc gia. 
“Chơi” với ai “chống” ai ? Ranh giới đó hiện nay đã bị xóa nhòa. Trong mối quan hệ giữ hai quốc gia, có khi vừa là bạn vừa là thù, có thể vừa đấm lại vừa xoa.
Đấm khi lợi ích riêng xung đột, xoa khi lợi ích đôi bên là một và đang có nguy cơ bị xâm hại hay xoa khi muốn lợi dụng lẫn nhau.
Vậy khi nào cần đấm, khi nào nên xoa ?????
Thiết nghĩ, đấm hay xoa suy cho cùng đều vì một thứ, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH DÂN TỘC. Thứ nào xâm phạm đến lợi ích này ta phải chống, thứ nào có lợi cho lợi ích này ta hoan ngênh. Tuy nhiên nói vậy thì vẫn còn giản đơn quá. Cái khó ở đây đó là cần xác định cho được khi nào ? trong trường hợp nào thì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc bị xâm hại đó quả thực là bài toán khó cho các nhà lãnh đạo khi cần phải đưa ra những quyết sách cho đất nước và nhân dân. Hãy cùng điểm lại một số vụ việc có liên quan.
Vụ HD981 – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. 
Thể hiện tinh thần này, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp đấu tranh hợp lý để yêu cầu cho được Trung Quốc rút dàn khoan HD981 khỏi lãnh thổ đất nước đồng thời cũng chuẩn bị điều kiện cần thiết để sẵn sàng khởi kiện Trung Quốc khi thời cơ đến. VN cũng rất tỉnh táo trong quan hệ với Philipin khi không “hùa” theo nước này để khởi kiện Trung Quốc theo cái lý của Philipin (có tới 12 điểm có lợi cho Philipin và 1 điểm có lợi cho VN nếu vụ kiện này thành công). Có thể thấy đây là một sự thận trọng cần thiết để đảm bảo tối đa lợi ích đan xen giữa các nước có liên quan tại Biển đông.
Vụ HD981 

Vụ đường sắt trên cao – Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng – không thể đánh đổi lợi ích, tính mạng của người dân Việt Nam lấy vốn của nước ngoài. 
Đúng ! không sai được. Hạ tầng VN còn yếu, vốn cũng thiếu, VN cần nâng cấp hạ tầng để phát triển, VN cần lắm các nguồn lực từ nước ngoài nhưng không vì thể mà để sự vô trách nhiệm của các nhà thầu Trung Quốc đe dọa sinh mạng của người Việt Nam ngày này qua ngày khác.
                            (Clip Bộ trưởng Đinh La Thăng cảnh cáo nhà thấu Trung Quốc)
…. Chắc chắn sẽ còn nhiều sự nhiễu loạn khiến chúng ta khó phân biệt điều gì sẽ có tổn hại sẽ làm thua thiệt cho lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Vì vậy, người Việt Nam cần đoàn kết, chung sức hơn nữa mới có thể phát huy sức mạnh dân tộc để đưa đất nước đi lên !!!!XÚC ĐỘNG TRƯỚC TÌNH CẢM NGƯỜI DÂN DÀNH CHO ÔNG NGUYỄN BÁ THANH!

XÚC ĐỘNG TRƯỚC TÌNH CẢM NGƯỜI DÂN DÀNH CHO ÔNG NGUYỄN BÁ THANH!

Mực tàu - Theo thông tin từ Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Trung ương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn sinh tủy, căn bệnh gây thiếu máu dai dẳng và nguy cơ cao tiến triển thành ung thư bạch cầu cấp dòng tủy. Ông đã được đưa sang Mỹ chữa trị từ vài tháng trước và hiện nay đang chuẩn bị quay trở lại Việt Nam để tiếp tục điều trị.

Ông Nguyễn Bá Thanh là người có công lớn trong việc thay đổi bộ mặt thành phố Đà Nẵng như hiện nay. Với những phẩm chất và thành tích trong quá trình công tác ông đã được Bộ Chính trị cử làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Bằng những hành động thiết thực và cụ thể hết lòng vì nhân dân, dám nghĩ dám làm, thật không có gì lạ khi ông được đông đảo người dân yêu quý và kính trọng. Bằng chứng, đó là những tình cảm mà người dân đã dành cho ông thông qua những lời nói, lời chúc, thông qua hành động sẵn sàng túc trực thâu đêm để chờ đón ông tại sân bay Đà Nẵng khi hay tin ông về quê chữa bệnh.
 
Ông Nguyễn Bá Thanh trong một lần tiếp xúc cử tri tại
quân Sơn Trà (Đà Nẵng).
Bà Hoa (47 tuổi, trú đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê) cho biết: mấy ngày nay tôi không làm gì được, lúc nào cũng nghĩ đến ông Thanh, chúng tôi lo lắng cho sức khỏe của ông ấy và mong ông ấy khỏi bệnh. Đôi mắt ngấn nước, bà Trần Thị Mai Hoa  cho biết "Mình biết ông ấy, nhưng chắc ông ấy không biết mình là ai. Đến đây vì cái tâm và mong ông ấy mạnh giỏi để còn làm nhiều việc nghĩa". “Nếu tối nay bác Thanh không về thì ngày mai gia đình tôi vẫn ra đây đứng đợi", bà Hoa nói thêm.

Có thể nói, những ngày qua thông tin về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban nội chính trung ương, nguyên bí thư thành ủy Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân không chỉ người dân Đà Nẵng mà đông đảo người dân cả nước. Tất cả đều đang lo lắng, quan tâm dõi theo tình hình sức khỏe của ông, cầu chúc cho ông mau chóng khỏi bệnh để tiếp tục công hiến nhiều hơn nữa cho dân cho nước:

Hy vọng bác mau chóng hồi phục. Rất ngưỡng mộ bác Thanh
nonormus - 15:15 6/1 

Bác là 1 người lãnh đạo được dân ngưỡng mộ! Cháu Mong lý do trì hoãn đưa bác về đúng là do "thời tiết xấu" chứ ko phải "sức khỏe xấu"
Thiều Minh - 16:27 6/1

Bác Thanh chính là niềm tự hào và niềm hi vọng của mình. Nhưng niềm hi vọng ấy đang quá mong manh. Ông trời thật quá bất công khi để một người như thế phải nằm dường bệnh.
A.Toàn - 16:49 6/1 

hi vọng bác mau chóng khỏe mạnh để về với nhân dân, gắn bó cùng đất nước
hoang dao - 15:02 6/1 

Chúc Bác mau khỏi bệnh.. câu trời phật phù hộ cho Bác..
thanhtrucnt - 14:31 6/1 

Vâng, cầu trời Phật phù hộ cho bác!!!!!!
Chưa bao giờ đọc tin về 1 lãnh đạo mà con bật khóc thế này. Là dân Quảng Nam, nên rất quen với tiếng nói của bác mỗi kỳ đại hội trực tiếp trên TV. Nói là làm, và làm vì dân, vì sự phát triển của thành phố là ... 
ValerieTram Ngo

con cầu chúc cho chú khỏe lại để cùng lớp trẻ tụi con xây dựng một đất nước việt nam thật sự tốt đẹp và vững mạnh. Chú luôn là một hình ảnh đẹp, một tấm gương cho lớp trẻ chúng con noi theo.cố lên chú Thanh nhé.
tiendiachinh0411

Mong chú qua được kiếp nạn này! Cầu mong trời phật phù hộ cho chú!
phuongnhimtn

Người dân Đà Nẵng chúng cháu đang chờ bác ở quê nhà !
dũng lê

 Con luôn mong ngóng tình trạng sk của bác từng ngày.Mong bác mau sớm hồi phục sk để đi tiếp trên con đường bác đã chọn.Chúc bác mau chóng lành bệnh.
Nếu được thay sức khỏe, con nguyện sẽ mang mầm bệnh thay chú Bá Thanh để giữ người hiền tài cho đất nước hoặc con giảm thọ 10 năm để đổi lấy sức khỏe cho chú.
acma

dù không fải là dân tp ĐN nhưng khâm phục chú từ lâu mong rằng các vị lãnh đạo  cũng như vậy để được dân thương yêu và kính trọng.
22051980

Anh là người luôn mạnh mẽ, đừng đầu hàng , hãy luôn mạnh mẽ như anh vẫn thường như vậy, tất cả chúng tôi, những người dân TP Đà Nẵng luôn bên anh, truyền cho anh tất cả yêu thương để anh vững vàng vượt lên số phận. Hẫy cố lên đi anh !
hatranguyen68

Cháu rất ngưỡng mộ bác. Cách đây 10 năm khi cháu bước chân vào Dh Đà Nẵng mình còn nghèo. Bay giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt nhờ Bác. Cháu chúc Bác mau chóng bình phục.
vietha0703

Bác Thanh đã rất kiên cường. mong bác tiếp tục kiên cường chiến thắng bệnh tật hy vọng có phép màu đến với bác. Mong bác vượt qua được căn bệnh quái ác này. ( thực ra mình không được biết chính xác bác đang mang căn bệnh gì). Xót ... 
ruby - 23:01

Đất nước đang rất cần những người như Bác Thanh. Mong Bác khỏi bệnh để tiếp tục cốn hiến cho dân, cho nước.
hiep171 - 22:56

 Là một người con Đà Nẵng, cháu vô cùng kính yêu Bác Thanh và hằng ngày đều cầu mong Bác khỏi bệnh, cầu mong phép nhiệm màu sẽ xảy ra. Bác Thanh mãi mãi ở trong lòng người dân Đà Nẵng!
Q - 22:50

Một Vị lãnh đạo có tâm và có tầm. chúc Ông sớm bình phục.
duy

Toàn dân đang ngóng chờ bác Thanh ,chúc bác sớm lành bệnh
Trường Phạm

 " Nói là làm", anh đã làm được nhiều điều mà mọi người rất ngưỡng mộ. Cầu mong cho những điều tốt đẹp luôn đến với anh. Hy vọng anh còn cống hiến cho chiến dịch "chống tham nhũng" của nước nhà được nhiều hơn nữa. Cầu Trời khấn Phật cho anh chóng lành bệnh.
Hoangthuy1662  

Là một người con Hà Nội, nhưng con cũng luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho bác. Chúc bác chóng khỏe
Hùng Ba Phải

cầu mong cho Bác mau bình phục để nhanh chóng triệt tiêu những người tham nhũng ... cầu trời phật cho Bác mau bình phục
votanphuoc0802

Có thể nói, từ sau đổi mới, ông Nguyễn Bá Thanh là một trong số ít cán bộ lãnh đạo cấp cao được lòng đông đảo quần chúng nhân dân đến vậy.


07/01/2015
ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ĐÃ ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI DÂN!

ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ĐÃ ĐI VÀO LÒNG NGƯỜI DÂN!

Mực tàu - Nổi tiếng là con người dám nghĩ, dám làm, tất cả vì dân chúng, ông Nguyễn Bá Thanh đã được rất nhiều quần chúng nhân dân, không chỉ là những người dân sống tại Đà Nẵng mà đông đảo nhân dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc đều kính trọng và quý mến ông.

Không quá khi nói rằng, bộ mặt Đà Nẵng có được như ngày hôm nay là do công lao vô cùng to lớn của nguyên bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh. Ngày ông được đề bạt chức bí thư thành ủy, Đà Nẵng cũng như bao thành phố khác trong cả nước, có rất nhiều vấn đề bất cập. Nhưng là một con người dám nghĩ, dám làm, và đặc biệt đó là cái tâm luôn đặt mình vào vị trí của người khác, ông đã làm cho Đà Nẵng lột xác một cách ngoạn mục trở thành một trong những nơi đáng sống bậc nhất trên thế giới. Không chỉ bằng những lời nói mà cả bằng những hành động cụ thể, ông đã đi vào lòng dân chúng, được dân chúng tin yêu.

Và giờ đây, khi nghe tin vị bí thứ của mình chuẩn bị về quê nhà để chữa bệnh, đông đảo người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận đã đến sân bay chờ đón ông trở về quê hương. Họ đều là những người dân bình thường, họ đến đây mà không ai bảo ai, chỉ là nghe được thông tin trên đài báo cho biết tối 6/1 ông Nguyễn Bá Thanh sẽ đáp chuyến bay về Đà Nẵng để điều trị. Chính tấm lòng yêu mến đối với vị bí thư của mình mà tập trung họ lại cùng nhau tại sân bay quốc tế Đà Năng.

Trong đám đông trò chuyện ngồi chờ vị nguyên bí thư thành ủy của mình, ông Nguyễn Văn Duy (53 tuổi, quận Hải Châu) trò chuyện với những người xung quanh "Ông Nguyễn Bá Thanh là người đã tạo dấu ấn cho Đà Nẵng, nhờ ông mà thành phố mới được như bây giờ". Vẫn chất giọng đặc sệt của xứ Quảng, ông dẫn chứng đó là những cây cầu bắc qua sông Hàn, những khu ổ chuột bị xóa bỏ và người dân vốn không có nhà được ở những căn nhà khang trang hơn... "Bác Thanh đã làm cho Đà Nẵng lột xác. Làm người thì ai cũng có những khuyết điểm, nhưng những việc ông Thanh làm cho Đà Nẵng là được nhiều hơn mất", ông Duy khẳng khái nói.

Nghe chuyện, ông Hà Đình (63 tuổi) buột miệng bảo: "Tôi là người Huế nhưng rất khâm phục ông Nguyễn Bá Thanh". Vào Đà Nẵng lập nghiệp và buôn bán tạp hóa ở Chợ Cồn, ông Đình nhớ lần ông Thanh vừa lên giữ chức Bí thư Thành ủy đã xuống ngay khu chợ này thị sát. Ông Thanh không lên tầng 2 gặp Ban quản lý chợ mà đi vòng ra đường luồng chật hẹp phía sau, gặp những người nghèo gánh hàng nhỏ để hỏi han tận tình.

"Nhiều người lúc đó còn không biết ông là ai. Ngay sau đó, ông Thanh chỉ đạo cấp giấy phép cho những người nghèo để họ ra ki-ốt lớn của chợ buôn bán. Giờ ai cũng khấm khá. Tôi không mang ơn bác ấy gì cả, nhưng tận mắt thấy việc làm vì dân nên trong lòng rất khâm phục", ông Đình nói thêm.
 
Đông đảo người dân đứng chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh tại sân bay
 Đà Nẵng.
Mắt không rời cửa ra sân bay, ni cô Diệu Nghĩa (chùa Thái Bình, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết đã bắt xe buýt ra Đà Nẵng từ khá sớm và đến ngay sân bay. "Không chỉ tôi, mà người đạp xích lô đến đi xe thồ, trẻ em đến người già ai cũng yêu mến ông Thanh. Hai đêm rồi ngày nào tôi cũng đến chùa cầu an, mong ông mau lành bệnh", bà nói.

Đôi mắt ngấn nước, bà Trần Thị Mai Hoa (47 tuổi, trú đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê) kể rằng bà không tập trung đầu óc làm ăn vì lúc nào cũng nghĩ đến ông Thanh, "Mình biết ông ấy, nhưng chắc ông ấy không biết mình là ai. Đến đây vì cái tâm và mong ông ấy mạnh giỏi để còn làm nhiều việc nghĩa", bà tâm sự". “Nếu tối nay bác Thanh không về thì ngày mai gia đình tôi vẫn ra đây đứng đợi", bà Hoa nói.

Bằng những hành động thiết thực của mình ông Nguyễn Bá Thanh đã được đông đảo quần chúng nhân cả nước mến mộ, ông đã đi vào lòng người dân. Tất cả người dân Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung đang hàng ngày, hàng giờ cầu chúc cho ông mau chóng khỏi bệnh để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân dân, cho đất nước.